Med bakgrunn i gjentatte innbrudd i bodene trenger styret at alle merker bodene sine med andelsnummer. Det er det samme nummer som står på postkassene.

Flere av bodene trenger reparasjon og for at vaktmester skal kunne gjøre utskiftninger trenger han å vite hvem som disponerer disse.

Flere av bodene har allerede blitt reparert og det mangler andelsnummer på de nye dørene.

Styret oppfordrer alle andelseiere å sjekke at det står nummer over døren til boden de disponerer og dersom det mangler vennligst merk boden med godt synlig merke. (sort tusj)