HUSORDENSREGLER FOR GJERTRUDGARD BORETTSLAG    

(vedtatt på ordinær generalforsamling 27. april 1995, sist endret på generalforsamling 6.mai 1998)

 

 

Husordensreglene skal bidra til å skape et trivelig bomiljø for alle beboerne i Gjertrudgard Borettslag. Hver enkelt beboer plikter derfor å ta hensyn til andre og lojalt følge gjeldende regler. Husordensreglene er en del av leiekontrakten med borettslaget.

 

1. RO I LEILIGHETEN

 

Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 22.00 til 06.00. Dersom støy ikke kan unngås f.eks. ved vedlikehold, festlige anledninger e.l. skal naboene varsles på forhånd. Arbeid i leiligheten som medfører banking, boring i vegger, tak og gulv er ikke tillatt mellom kl. 22.00 og 08.00 på hverdager og mellom kl. 1700 og 1000 på lørdager og søndager/helligdager.

 

Musikkundervisning tillates bare etter samtykke med nærmeste naboer og styret.

 

Likeledes er det kun lov å etablere dagmamma- virksomhet/familiebarnehage eller lignende næringsvirksomhet, etter tillatelse fra styret og samtykke fra nærmeste naboer.

 

 

2. OPPHOLD I FELLESAREAL

 

Unødig opphold i fellesareal er ikke tillatt. På grunn av sikkerhetsmessige årsaker har ikke barn lov til å oppholde seg i fellesareal uten tilsyn fra voksne. Det er ikke tillatt å slippe uvedkommende inn i bygget. Beboere må heller ikke åpne opp for andre enn egne besøkende. Røyking i heisen er forbudt. Det er ikke tillatt å røyke på fellesarealer innendørs.

 

 

3. HUSHOLDNINGSAVFALL

 

I søppelrommet legges husholdningsavfall forsvarlig emballert i søppelcontainerne, og papir/papp i papircontainerne. Søppel skal ikke på noe tidspunkt plasseres utenfor leilighetsdøren. Annet avfall er beboerne selv ansvarlig for å få fjernet. 

            

 

4. RENHOLD

 

Borettslaget har engasjert eget vaskebyrå for vask av fellesarealer.

 

 

5. UTLUFTING AV LEILIGHETER

 

Det er ikke tillatt å lufte ut mot atriumet.

 

 

6. VINTERHAGENE

 

Vinterhagene er ment å være oppholdsrom, ikke en ekstra bod. Dette innebærer at bruken av vinterhagen skal være slik at den ikke er til sjenanse for andre, samtidig som det skal se ryddig ut fra utsiden.

 

7. BODER

 

Alle beboere plikter å ha boder tilhørende sin leilighet låst til enhver tid.

 

 

8. HUSDYRHOLD

 

Det er ikke tillatt å ha dyr i borettslaget. Styret kan etter søknad dispensere fra forbudet dersom søknad viser at gode grunner taler for det, og dersom dyreholdet ikke er til ulempe for borettslaget eller de andre beboerne i laget. Regler i søknad om dyrehold betraktes som en del av husordensreglene.

 

 

9. MARKISER ETC.:

 

Ved anskaffelse av markiser, blomsterkasser o.l. er andelseier ansvarlig for at det monteres slik at det ikke oppstår fare for andre, eller sjenerer naboer. Tillatelse må på forhånd innhentes fra styret. Montering av parabolantenne er ikke tillatt.

 

 

10. BRANNVERN

 

Hver leilighet er utstyrt med en røykvarsler og i hver etasje er det montert egne skap med brannslanger. Borettshaveren er ansvarlig for røykvarsleren og ved evt. salg skal varsleren ikke fjernes. Evt. feil på utstyret meldes umiddelbart til styret. Beboere bes merke seg de rømningsveier som finnes.

 

 

11. MOTORKJØRETØY/PARKERING/SYKLER

 

Beboere kan leie eller kjøpe garasjeplass i fellesgarasje av USBL. Sykler skal kun parkeres i oppsatte sykkelstativer.

 

 

12. FRAMLEIE

 

Framleie må godkjennes av styret. Borettshaveren har det hele og fulle ansvar ovenfor laget for alle skader og ulemper som laget eller naboene måtte få av hans framleie. Hvis framleietakeren ikke retter seg etter husordensreglene kan godkjenning trekkes tilbake.

 

 

13. KLAGER

 

Eventuelle uoverensstemmelser om fortolking av husordensreglene mellom naboer bør søkes løst ved samarbeide naboene i mellom. Dersom dette ikke fører fram kan saken skriftlig bringes inn for styret. Alle skriftlige henvendelser til styret må dateres og undertegnes av avsender.

 

 

14. MELDINGER/RUNDSKRIV

 

Meldinger eller rundskriv fra styret eller USBL til beboerne skal gjelde på samme måte som disse husordensreglene.

 

15. PLIKTER

 

Alle borettshaverne har plikt til å påse at husordensreglene blir fulgt.